ALGEMENE VOORWAARDEN

Dansschool Descarga Salsa

www.descargasalsa.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Descarga Salsa te Zwolle, hierna te noemen de dansschool:

 • Door deelname aan activiteiten georganiseerd door de dansschool of bezoek van de dansschool, gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.
 • Het is niet mogelijk om deel te nemen aan een gedeelte van de cursus en daarvoor restitutie in cursusgeld te ontvangen.
 • Het volledige cursusgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les uit de cursus betaald te zijn via iDeal.
 • Bij inschrijving na een proefles dient het gehele bedrag voor aanvang van de volgende les betaald te zijn via iDeal.
 • Deelname aan lessen (m.u.v. een proefles) geldt als volledige inschrijving.
 • Een gratis proefles is eenmalig per soort les, per persoon.
 • Deelname aan activiteiten van de dansschool is mogelijk vanaf zestien jaar.
 • Wisselen van lesniveau gedurende de cursus is alleen mogelijk in overleg en met akkoord van de dansschool.
 • De dansschool is leidend in de beslissing van het lesniveau.
 • Indien geplande (privé) activiteiten (privéles, -workshops, -evenementen en zaalhuur) in 24 uur of minder voor de start van de activiteit worden afgezegd of verplaatst, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • In het geval van zaalhuur: Indien de verhuurdatum of -voorwaarden in twee weken of minder voor de start van de activiteit worden afgezegd of veranderd, dan wordt 25% van het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Giftcards zijn twee jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.
 • Giftcards zijn alleen geldig met stempel en handtekening van de dansschool.
 • Giftcards zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Persoonlijke en/of zakelijke offertes zijn veertien dagen geldig.
 • Studentenkorting is enkel mogelijk bij een voltijd inschrijving op een MBO, HBO of WO-opleiding, en op vertoon van een geldige studentenkaart op het moment van inschrijving.
 • Koppelkorting geldt alleen bij inschrijving voor dezelfde cursus en in de combinatie leider/volger.
 • Korting bij afname van meerdere cursussen geldt alleen voor hetzelfde type inschrijving op hetzelfde moment en met dezelfde samenstelling van danspartners.
 • Cursusgelden zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en worden niet gerestitueerd.
 • Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.
 • Als de cursus is gestart en je besluit alsnog niet deel te nemen, dan wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij verhindering, ziekte of een blessure van de cursist wordt het lesgeld niet geretourneerd. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker in de dansschool.
 • Per acht lessen is een uitval, bijvoorbeeld door ziekte van de docent(e), van één les het maximum voordat er een les door de dansschool moet worden ingehaald.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor om lessen te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip.
 • De dansschool heeft het recht om een lessenserie te laten vervallen.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten van (verdere) deelname aan een cursus.
 • De dansschool heeft het recht personen de toegang tot de danslocatie te weigeren.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool, door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijden verhaald worden.
 • De gedragen kleding dient verzorgd te zijn.
 • Tijdens bezoek aan de activiteiten van de dansschool wordt gangbare persoonlijke hygiëne verwacht.
 • Grensoverschrijdend gedrag in de ruimste zin van het woord, wordt niet getolereerd en leidt tot directe verwijdering en ontzegging van toegang tot alle activiteiten van de dansschool.
 • Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan worden ingetrokken.
 • Door bezoek aan (activiteiten van) de dansschool, gaat men akkoord met herkenbare verschijning op eventuele opnames door beeld- en/of geluidsdragers (foto, film, video, etc.) en met het gebruik van dit materiaal voor promotiedoeleinden van de dansschool.
 • De dansschool gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en deze worden niet aan derden verstrekt. Je mailadres wordt enkel gebruikt voor correspondentie omtrent cursusinformatie en eventueel promotiedoeleinden (nieuwsbrief). Zie onze privacy overeenkomst voor meer informatie.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor om cursusgelden en algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie zoals beschreven op de website.