ALGEMENE VOORWAARDEN

Dansschool Descarga Salsa

www.descargasalsa.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Descarga Salsa te Zwolle, hierna te noemen de dansschool:

 • Door deelname aan activiteiten georganiseerd door de dansschool of bezoek van de dansschool, gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.
 • Het is niet mogelijk om deel te nemen aan een gedeelte van de cursus en daarvoor restitutie in cursusgeld te ontvangen.
 • Het volledige cursusgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les uit de cursus betaald te zijn via iDeal.
 • Bij inschrijving na een proefles dient het gehele bedrag voor aanvang van de volgende les betaald te zijn via iDeal.
 • Deelname aan lessen (m.u.v. een proefles) geldt als volledige inschrijving.
 • Een gratis proefles is eenmalig per soort les, per persoon.
 • Deelname aan activiteiten van de dansschool is mogelijk vanaf zestien jaar.
 • Wisselen van lesniveau gedurende de cursus is alleen mogelijk in overleg en met akkoord van de dansschool.
 • De dansschool is leidend in de beslissing van het lesniveau.
 • Indien geplande privé activiteiten (privéles, -workshops, -evenementen) in minder dan 24 uur voor de start van de activiteit worden afgezegd of verplaatst, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Giftcards zijn twee jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.
 • Giftcards zijn alleen geldig met stempel en handtekening van de dansschool.
 • Giftcards zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Persoonlijke en/of zakelijke offertes zijn veertien dagen geldig.
 • Studentenkorting is enkel mogelijk bij een voltijd inschrijving op een MBO, HBO of WO-opleiding, en op vertoon van een geldige studentenkaart op het moment van inschrijving.
 • Koppelkorting geldt alleen bij inschrijving voor dezelfde cursus en in de combinatie leider/volger.
 • Korting bij afname van meerdere cursussen geldt alleen voor hetzelfde type inschrijving op hetzelfde moment en met dezelfde samenstelling van danspartners.
 • Cursusgelden zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en worden niet gerestitueerd.
 • Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.
 • Als de cursus is gestart en je besluit alsnog niet deel te nemen, dan wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij verhindering, ziekte of een blessure van de cursist wordt het lesgeld niet geretourneerd. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker in de dansschool.
 • Per acht lessen is een uitval, bijvoorbeeld door ziekte van de docent(e), van één les het maximum voordat er een les door de dansschool moet worden ingehaald.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor om maximaal één les per cursus te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip.
 • De dansschool heeft het recht om een lessenserie te laten vervallen.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten van (verdere) deelname aan een cursus.
 • De dansschool heeft het recht personen de toegang tot de danslocatie te weigeren.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool, door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijden verhaald worden.
 • De gedragen kleding dient verzorgd te zijn.
 • Tijdens bezoek aan de activiteiten van de dansschool wordt gangbare persoonlijke hygiëne verwacht.
 • Grensoverschrijdend gedrag in de ruimste zin van het woord, wordt niet getolereerd en leidt tot directe verwijdering en ontzegging van toegang tot alle activiteiten van de dansschool.
 • Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan worden ingetrokken.
 • Door bezoek aan (activiteiten van) de dansschool, gaat men akkoord met herkenbare verschijning op eventuele opnames door beeld- en/of geluidsdragers (foto, film, video, etc.) en met het gebruik van dit materiaal voor promotiedoeleinden van de dansschool.
 • De dansschool gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en deze worden niet aan derden verstrekt. Je e-mailadres wordt enkel gebruikt voor correspondentie omtrent cursusinformatie en eventueel promotiedoeleinden (nieuwsbrief). Zie onze privacy overeenkomst voor meer informatie.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor om cursusgelden en algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie zoals beschreven op de website.